LCIF ให้การสนับสนุน การรับมือกับ COVID-19​

ในขณะที่โลกของเรารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของ COVID-19 LCIF ตอบสนองต่อความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ต้องเผชิญและมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะฟื้นฟูสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชนของเรา

การก่อตั้งสโมสรไลออนส์

ตามธรรมนูญไลออนส์สากล มาตรา 3 ข้อ 2 กำหนดให้ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้น เพื่อให้บริการในเขตเทศบาล อำเภอ จังหวัด หรือท้องที่ซึ่งเทียบเท่าที่ทางราชการรับรอง ซึ่งผู้ว่าการภาคพิจารณาเห็นเหมาะสม กับจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย

ภารกิจการให้บริการ

เราเริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1917
สโมสรของเราเป็นสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาอันมีค่า และมีความพยายามที่จะทำให้ชุมชนของพวกเขาดีขึ้น รวมถึงโลกใบนี้ด้วย

ภารกิจของเรา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครในการบริการชุมชน ตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม, ส่งเสริมสันติภาพและส่งเสริมความเข้าใจในระดับสากลผ่านสโมสรไลออนส์

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำระดับโลกในชุมชนและบริการที่มีมนุษยธรรม

ข่าวสารของเรา